Flush 5.2 - Baby Bluegill
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Baby Crappie
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Bluegill Magic
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Green Pumpkin Juice
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Shad Pearl
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Sunfish Juice
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Threadfin Shad
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Watermelon Candy Magic
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Watermelon Gill
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Watermelon Red
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Watermelon Red Sunfish
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Gizzard Shad
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Pearl Chrome
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Spanish Pearl
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99
Flush 5.2 - Watermelon Shad
Size Price Qty
5.2" (8/pk) $4.99